Markkinointi­rekisterin tietosuoja­seloste ja informointi­asiakirja

1. Yritys / rekisterinpitäjä

Hirvensalon Talonrakennus Oy
y-tunnus: 2433349-1
Yliopistonkatu 27 b A 8 b
20100 Turku

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Arttu Virtanen
arttu.virtanen@hirvensalontalonrakennus.fi  

3. Rekisterin nimi

Hirvensalon Talonrakennus Oy:n markkinointirekisteri

4. Markkinointirekisteriin tallennettavien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Markkinointirekisteriin kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asuntokohteiden markkinointi ja viestintä; asiakkaiden kiinnostuksen kohteiden kartoittaminen ja viestinnän kohdentaminen; liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen; sekä tietojen keräys ja tilastointi. 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1a) kohdan mukainen rekisteröidyn suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisteröitävien henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen eikä sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus. Tietojen antaminen on vapaaehtoista.

Rekisteröitäviä tietoja voidaan käyttää asiakasmarkkinointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen, mikäli rekisteröity ei ole tätä kieltänyt. Kerättyjä tietoja ei kuitenkaan käytetä automaattiseen päätöksentekoon, eikä profilointiin.

5. Rekisteriin kerättävät henkilötiedot

Rekisteriin kerätään asiakkaasta seuraavia tietoja:

  • nimi
  • puhelinnumero
  • postiosoite
  • sähköpostiosoite
  • rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostuksen kohteet (asunnon koko, huoneiden lukumäärä, asuntokohde, asunnon sijainti ym.)
  • markkinointisuostumukset ja – kiellot
  • rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikkien yllä lueteltujen tietotyyppien muutostietoja.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

7. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät ja luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Hirvensalon Talonrakennus Oy käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa Bravo Kiinteistönvälitystä asuntokohteidensa markkinoinnissa ja myymisessä. Ulkopuolisia palveluntarjoajia käyttäessään rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin siitä, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja ainoastaan rekisterinpitäjän määrittelemään käyttötarkoitukseen.

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.  

8. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa vanhentuneet, tarpeettomat ja virheelliset henkilötiedot heti saatuaan tästä tiedon. Muutoin rekisterinpitäjä säilyttää rekisteriin tallennettuja henkilötietoja niin kauan kuin rekisteröidyn suostumus markkinointiviestinnän toimittamiseen on voimassa.

9. Henkilötietojen suojaamista koskevat turvatoimet ja menettelyt

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti teknisin suojakeinoin ja tietosuojamenetelmin Henkilötietoja käsittelevät henkilöt on ohjeistettu henkilötietojen käsittelyyn. He ovat salassapitovelvollisuuden alaisia, ja ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen, jossa he ovat sitoutuneet noudattamaan asianmukaista tietoturvaa ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia periaatteita. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan.

10. Suoramarkkinoinnin vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojen käyttö asiakasmarkkinointiin. Kielto voidaan tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@hirvensalontalonrakennus.fi.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänestä tallennettujen tietojen korjaamista, poistamista tai täydentämistä, mikäli tallennetut tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyn tietojenkäsittelyn ja keruun tarkoituksen kannalta. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojaan koskevan käsittelyn rajoittamista sekä oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn sekä oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Peruutus ja/tai vastustus ei vaikuta ennen peruuttamista ja/tai vastustamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyn, joka haluaa käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan, on esitettävä tätä koskeva yksilöity pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (tietosuojaselosteen kohta 2) omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa muodossa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Tietoa evästeistä

Käytämme palvelussamme evästeitä analysoidaksemme kävijäliikennettä ja kehittääksemme sivustoamme. Käyttämämme työkalu on Google Analytics, joka kerää anonyymiä dataa sivustolla vierailevista henkilöistä. Googlen evästekäytäntöön voit tutustua tästä. Kerätystä datasta ei voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Evästeiden käytön voit estää käyttämäsi selaimen asetuksista tai klikkaamalla tätä.